Avís Legal

Està vostè accedint a la pàgina web de Càrniques PUIG SAU, de responsabilitat de Lluis Puig Calvet de Càrniques PUIG SAU amb C.I.F .: A-58551615. Les dades de l'Registre Mercantil són Tom nombre: 9721, Full número: 110304, Foli nombre: 70 i Inscripció nombre: 1A. Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S'entén per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant a l'contingut d'aquest avís legal. L'usuari haurà d'utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i / o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut de el present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l'ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l'usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes de el present Avís Legal. Càrniques PUIG SAU es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web. Càrniques PUIG SAU s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l'existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l'equip dels usuaris.
Són propietat de Càrniques PUIG SAU i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut d'aquest lloc web, quedant reservada a favor de Càrniques PUIG SAU seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a Càrniques PUIG SAU les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic. S'entenen compresos entre aquests drets, de manera enunciativa i no limitatiu, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i / o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips , eslògans i dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments de sistema ...), així com sobre l'estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i / o contingut en aquest lloc web. Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d'aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Càrniques PUIG SAU.