CONDICIONS DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades facilitades a través d'aquest lloc web quedaran recollides en un fitxer el responsable del qual és CÀRNIQUES puig SAU amb C.I.F. A-58551615 amb la finalitat de donar resposta als dubtes que pugui plantejar-nos o facilitar-li informació que ens fos concretament sol·licitada. Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment. Vostè pot exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals, dirigint-se personalment a les oficines de l'empresa situades a l'adreça abans indicada, manifestant clarament l'objecte de la seva petició i acreditant degudament la seva identificació (fotocòpia DNI).